Stadgar

Antagen februari 2012. Senast reviderad 2020-­10-15.

§1 ÄNDAMÅL

Linköpings Akademiska Ridklubb (LARK) har till ändamål att främja en god kontakt mellan hippologiskt intresserade akademiker vid Linköpings Universitet där Linköpings Fältrittklubb (LFK), Sveriges Akademiska Ryttarförbund (SAR) samt Svenska Ridsportförbundets intentioner efterföljs. LARK är som organisation partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 MEDLEMSKAP

LARK är en sammanslutning främst för studenter, före detta studenter samt övriga anställda vid Linköpings universitet (LiU).

2.1 Medlem

Medlemskap erhålls genom att betala fastställd medlemsavgift.

2.2 Medlemsavgift

Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.

2.3 Hedersmedlem

Hedersmedlem kan väljas in där det då krävs två tredjedelar av rösterna vid ett årsmöte. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgifter. Hedersmedlemskapet kan i förtur sägas upp från medlemmens sida. Detta sker då skriftligen och signerat papper lämnas till sittande styrelse.

2.4 Avslutande av medlemskap

Avslutande av medlemskap sker när erlagd medlemsavgift upphör gälla. Medlemskapet kan även sägas upp från medlemmens sida. Detta sker då skriftligen och signerat papper lämnas till sittande styrelse.

2.5 Uteslutning av medlemmar

Om tungt vägande skäl föreligger, äger LARKs styrelse var för sig vetorätt mot ett enskilt medlemskap giltighet.

§3 ORGANISATION

3.1 Styrelse

LARK:s angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fyra till åtta ledamöter, samt vid behov upp till två suppleanter, som väljs vid varje årsmöte. Bland ledamöterna skall följande poster finnas: ordförande, kassör och sekreterare. Övriga poster fastställs vid första styrelsemötet efter årsmötet.

3.2 Reglemente

Sittande styrelse arbetar enligt gällande reglemente. Reglemente antas av årsmötet.

3.3Verksamhetsår

Verksamhetsåret påbörjas vid samma punkt som räkenskapsåret. 

3.4 Valberedning

Valberedning består av tre personer varav en är sammankallande. Valberedning väljs årligen av årsmötet. Om valberedningen ej är fulltalig åligger det styrelsen att hjälpa valberedningen i dess arbete.

3.5 Revisorer

Vid årsmötet ska två revisorer varav den ena sammankallande väljs av årsmötet.

§4 MÖTEN

4.1 Årsmöte

Årsmöte för LARK skall avhållas i början av varje kalenderår innan SAR har sitt årsmöte, dock senast den sista mars. Kallelse till årsmöte utfärdas minst fjorton dagar i förväg där dagordning skall bifogas. För att årsmötet skall vara beslutsmässigt krävs att minst två tredjedelar av LARKs styrelseledamöter är närvarande.

4.2 Styrelsemöte

För att styrelsemöte skall vara beslutsmässigt krävs minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Det åligger styrelsen att regelbundet sammankalla till styrelsemöte.

4.3 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte skall hållas om styrelsen, revisorerna eller minst tio procent av medlemmarna skriftligen hemställer därom. Kallelse till extra medlemsmöte utfärdas minst sju dagar i förväg där dagordning skall bifogas. Vid extra medlemsmöten kan endast de i kallelsen angivna ärenden avhandlas. För att extra medlemsmöte skall vara beslutsmässigt krävs att minst två tredjedelar av LARKs styrelseledamöter är enkel majoritet. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst förutom vid personval då lottning sker.

§5 FIRMAN

5.1 Firmanamn

Linköpings Akademiska Ridklubb

5.2 Säte

Linköping

5.3 Firmatecknare

Ordförande och kassör har var för sig rätt att teckna firman Linköpings Akademiska Ridklubb.

§6 EKONOMI

För LARKs förbindelser svara endast LARK:s tillgångar. Ordförande och kassör har tillgång till LARK:s konton. LARK:s räkenskaper granskas av revisorerna som väljes på LARK:s årsmöte. LARK:s räkenskaper skall överlämnas till revisorn senast tjugo dagar efter räkenskapsårets slut. Revisorn skall inlämna berättelse till styrelsen senast femton dagar efter mottagandet av räkenskaperna för revision. Räkenskapsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.

§7 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte. Detta skall göras mellan det extra medlemsmötet och årsmötet. För besluts giltighet fordras att vid varje medlemsmöte minst två tredjedelar av de röstberättigade är överens om aktuella stadgeändringar. Styrelsen äger rätt att göra redaktionella ändringar.

§8 UPPLÖSNING

För LARKs upplösning erfordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte. LARK kan dock ej upplösas så länge minst tio medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas eventuell nettobehållning till LFK, för att av denna reserveras för ett eventuellt framtida återupptagande av ridklubbsverksamheten bland Linköpings akademiker.

§9 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Skulle LFK i en framtid upphöra, äger LARK rätt att fortsätta sin verksamhet.