Den 6 februari 2019 17:30

sal T1, c-huset, Campus Valla

Eventuella motioner ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Motioner skickas till ordf@lark.nu

Det kommer att bjudas på fika. Dokument som kommer behandlas under årsmötet kommer läggas ut på LARKs hemsida.

Dagordning

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för mötet.
§3 Val av sekreterare för mötet.
§4 Val av två justerare.
§5 Fastställande av dagordning.
§6 Fastställande av röstlängd
§7 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§8 Fastställande av reglemente.
§9 Fastställande av medlemsavgift.
§10 Föredragning av verksamhetsberättelse.
§11 Föredragning av resultat och balansräkning.
§12 Föredragning av revisionsberättelse.
§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§14 Val av ordförande, sekreterare och kassör
§15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
§16 Val av revisor.
§17 Val av ny valberedning.
§18 Övriga frågor, styrelsens förslag samt inkomna motioner
§19 Ordförande förklarar mötet avslutat.