Den 12 februari 2020 17:30

sal U11, c-huset, Campus Valla

Eventuella motioner ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast den 7. februari. Motioner skickas till ordf@lark.nu

Det kommer att bjudas på fika. Dokument som kommer behandlas under årsmötet kommer läggas ut på LARKs hemsida senast den 11. februari.

Dagordning

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för mötet.
§3 Val av sekreterare för mötet.
§4 Val av två justerare.
§5 Fastställande av dagordning.
§6 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§7 Fastställande av reglemente.
§8 Fastställande av medlemsavgift.
§9 Föredragning av verksamhetsberättelse.
§10 Föredragning av revisionsberättelse.
§11 Föredragning av resultat och balansräkning.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§13 Val av ordförande, sekreterare och kassör
§14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
§15 Val av revisor.
§16 Val av ny valberedning.
§17 Övriga frågor, styrelsens förslag samt inkomna motioner
§19 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Den 6 februari 2019 17:30

sal T1, c-huset, Campus Valla

Eventuella motioner ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast den 31. januari. Motioner skickas till ordf@lark.nu

Det kommer att bjudas på fika. Dokument som kommer behandlas under årsmötet kommer läggas ut på LARKs hemsida senast den 4. februari.

Dagordning

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för mötet.
§3 Val av sekreterare för mötet.
§4 Val av två justerare.
§5 Fastställande av dagordning.
§6 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§7 Fastställande av reglemente.
§8 Fastställande av medlemsavgift.
§9 Föredragning av verksamhetsberättelse.
§10 Föredragning av revisionsberättelse.
§11 Föredragning av resultat och balansräkning.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§13 Val av ordförande, sekreterare och kassör
§14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
§15 Val av revisor.
§16 Val av ny valberedning.
§17 Övriga frågor, styrelsens förslag samt inkomna motioner
§19 Ordförande förklarar mötet avslutat.